گوهر های میکس نامه الکترونیک

alt

alt
چند رنگی:
دراین دسته ازگوهرها ما شاهد چندین رنگ مختلف دریک گوهر می با شیم که به صورت رنگهای در هم پیچیده ،نواری و یا بند بند دیده می شوند. از شاخص ترین آنها می توان به اپال، تورمالین هندوانه ای، آمترین و عقیق اشاره کرد.

alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt