گوهر شناسی ایران آرشیو واژه نامه Precious (گران بها «سنگ جواهری»)
Precious (گران بها «سنگ جواهری») نامه الکترونیک

Precious (گران بها «سنگ جواهری»)

از گذشته چهار سنگ جواهری گران بها شامل الماس، یاقوت سرخ، یاقوت کبود و زمرد سبز می شدند. اما جواهرات دیگری نیز امروزه جزء سنگ های جواهری گران بها اضافه شده اند که از آن جمله می توان به اپال و آمتیست اشاره کرد. امروزه تفاوت بین جواهرات گران بها و جواهرات نیمه گران بها برای برخی از اتحادیه های تجاری پذیرفتنی نیست.